Hur stora investeringar rör det sig om i energibranschen och elnäten?

  • Hur stora investeringar rör det sig om i energibranschen och elnäten?Energibranschen har haft ett investeringsprogram på cirka 300 miljarder kronor under perioden 2009–2018. 150 miljarder kronor har gällt ny elproduktion – där vindkraften dominerar – och resterande 150 miljarder kronor inom elnätsverksamheten och satsningar främst inom fjärrvärme och gasverksamhet. Sedan millennieskiftet har elnätsföretagen till exempel satsat cirka 50 miljarder kronor i att förstärka eldistributionen mot vädrets makter – oftast genom att ersätta ledningar i luften på stolpar med elkablar i marken. 

    Om vi blickar framåt har elnätsföretagen prognosticerat ökade investeringar för åren 2020–2023 jämfört med 2016–2019. Med tanke på utvecklingen med alltmer elektrifiering, omställning av energisystemet och problem med kapacitetsbrist i delar av elnäten kan den ökningen förväntas bli relativt stor. En siffra som har nämnts är investeringar på 500 miljarder kronor i elnäten fram till 2045, men prognoserna om hur mycket elanvändningen kan öka har stadigt vuxit varför den siffran kanske till och med ska vara ännu högre. 

  • Fick du svar på din fråga?