Vad är automatisk frånkoppling?

  • En förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen.

    Automatisk förbrukningsfrånkoppling
    Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) är ett så kallat systemskydd. AFK kan snabbt träda i kraft om det plötsligt uppstår en brist i elförsörjningen, till exempel på grund av ett fel som leder till att flera stora kraftverk måste kopplas ifrån. Sådana förlopp sker sekundsnabbt, vilket gör det omöjligt att använda manuella åtgärder. Obalansen mellan elproduktion och förbrukning leder då till att frekvensen snabbt sänks i nätet. Om frekvensen sjunker under 48,8 Hz så utlöses AFK. De elnät som är direkt anslutna till transmissionsnätsstation i södra Sverige (elområdena SE3 och SE4) ska idag ha utrustning för AFK. Även elpannor och värmepumpar, med lägst 5 MW effekt, som finns i södra Sverige, ska ha utrustning för AFK. 

  • Fick du svar på din fråga?